Idź do góry
 • Definicje

  • Administrator – Wolfgraf Design Tomasz Maj, Opatkowice 9 32-100 Proszowice, NIP: 682-146-47-84, REGON: 120311626 (www.wolfgraf.pl)
  • System – usługa Web Reception służąca do zarządzania obłożeniem Hotelu oraz rezerwacji miejsc noclegowych on-line, prowadzona przez Administratora.
  • Hotel – hotel, pensjonat, hostel, ośrodek wczasowy lub inny ośrodek prowadzony przez właściciela w ramach którego wynajmowane są Pokoje.
  • Pokój – dowolna jednostka Hotelu mogąca być przedmiotem wynajmu. Pokojami z punktu widzenia Systemu są: pokoje hotelowe, domki, pojedyncze łóżka w hostelach, miejsca na polu namiotowym/campingowym, inne jednostki podlegające wynajmowi.
  • Właściciel – osoba prawna bądź osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zarejestrowana w Systemie, oferująca Pokoje do wynajęcia w ramach prowadzonego przez nią Hotelu.
  • Użytkownik – Właściciel lub osoba, dla której Właściciel utworzył Konto Użytkownika w ramach posiadanego Konta Hotelu.
  • Konto Użytkownika – profil pozwalający na zalogowanie się na Konto Hotelu
  • Konto Hotelu – profil Hotelu założony w Systemie przez Właściciela, za pośrednictwem którego Właściciel oraz Użytkownicy mogą kontrolować stan obłożenia Hotelu oraz nim zarządzać.
  • Regulamin – niniejszy regulamin.
  • Turysta – osoba prawna bądź osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, rezerwująca pobyt w wybranym Hotelu w określonym terminie za pomocą Systemu.
  • Operator Płatności – DialCom24 Sp. z o.o. (www.przelewy24.pl)
  • Cennik – cena prowizji, za dokonane rezerwacje.
 • Postanowienia ogólne

  • Regulamin ustala zasady korzystania z Systemu.
  • Użytkownicy oraz Turyści mogą korzystać z Systemu pod warunkiem zaakceptowania postanowień Regulaminu.
  • System służy do:
   • zarządzania stanem obłożenia Hotelu;
   • dokonywania rezerwacji i zarządzania rezerwacjami przez Użytkowników;
   • dokonywania przez Turystów samodzielnych rezerwacji.
 • Prawa i obowiązki Administratora

  • Administrator zobowiązany jest do:
   • świadczenia usług na rzecz Właściciela w czasie trwania Okresu Abonamentowego;
   • ochrony danych osobowych Właścicieli, Użytkowników i Turystów zgodnie z postanowieniami regulaminu webreception podp. 8;
   • informowania Użytkowników o zamieszczonych zmianach w Regulaminie.
  • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników, w tym za:
   • szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania Systemu przez Użytkowników;
   • treść publikowanych w Systemie danych, zdjęcia, ceny Pokoi ustalone przez Właścicieli;
   • poprawność publikowanych przez Właścicieli informacji i ofert;
   • faktyczną dostępność Pokoi prezentowanych w Systemie.
  • Administrator zobowiązuje się dołożyć wszelkich możliwych starań w celu weryfikacji aktualności oferty i autentyczności informacji podawanych przez Użytkowników.
  • Administrator nie odpowiada również za spory pomiędzy Właścicielem a Turystą oraz zastrzega sobie prawo do nie pośredniczenia w tych sporach.
  • Administrator nie udziela indywidualnych konsultacji technicznych Użytkownikom. Administrator udostępnia na stronie Systemu porady, wyjaśnienia, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz filmy instruktażowe, których celem jest ułatwienie Użytkownikom korzystania z systemu i umożliwienie rozwiązywania problemów.
  • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
   • straty spowodowane ewentualnymi błędami w działaniu systemu oraz błędami w oprogramowaniu. Administrator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania systemu oraz reagować na informacje o błędach i naprawiać te błędy najszybciej jak to możliwe;
   • brak ciągłości usług spowodowany przyczynami technicznymi lub innymi;
   • działania osób trzecich lub siły wyższej.
  • Administrator nie jest stroną zawartej umowy rezerwacyjnej między Właścicielem a Turystą, jest jedynie usługodawcą zapewniającym techniczną możliwość kontaktu pomiędzy Właścicielem a Turystą.
  • Administrator zastrzega sobie prawo do:
   • inicjowania przerw technicznych w funkcjonowaniu Systemu po wcześniejszym powiadomieniu o tym zamiarze Użytkowników;
   • inicjowania przerw technicznych w funkcjonowaniu Systemu bez wcześniejszego powiadomienia, zapewniając jednocześnie, iż dołoży wszelkich starań, aby takie przerwy zdarzały się jak najrzadziej lub nie zdarzały się w ogóle.
  • Administrator ma prawo do zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika lub Konta Hotelu w następujących wypadkach:
   • Użytkownik nie stosuje się do postanowień Regulaminu;
   • Użytkownik działa na szkodę Administratora, innych Użytkowników lub Systemu;
   • działania Użytkownika niosą za sobą zagrożenie uszkodzenia Systemu lub zakłócenia poprawności jego funkcjonowania;
   • stwierdzi się podanie przez Właściciela lub Użytkownika fałszywych danych lub informacji wprowadzających w błąd.
  • W przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w punkcie 6. Administrator zastrzega sobie także prawo do:
   • anulowania rezerwacji;
   • zablokowania dostępu do Konta Hotelu lub całego Systemu określonym Użytkownikom.
 • Prawa i obowiązki Użytkowników

  • Właściciel ponosi pełną odpowiedzialność za treści i materiały publikowane za pośrednictwem Systemu – zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).
  • Właściciel oświadcza, że dane wprowadzane przez niego do Systemu są zgodne z prawdą.
  • Właściciel wyraża zgodę na wykorzystanie przez Administratora zamieszczonych przez niego treści i materiałów w Systemie.
  • Właściciel obowiązany jest do bieżącej aktualizacji stanu obłożenia oraz zajętych terminów w swoim Hotelu.
  • Użytkownicy obowiązani są do przestrzegania poufności danych osobowych Turystów oraz ochrony swoich danych służących do logowania przed dostępem osób niepowołanych.
  • W przypadku ingerencji osoby niepowołanej po uprzednim ujawnieniu danych służących do logowania takiej osobie, odpowiedzialność za ewentualne szkody spoczywa na Użytkowniku, który ujawnił dane służące do logowania.
  • Właściciel może ustalać w ramach Systemu indywidualne warunki dotyczące rezerwacji Ośrodka. Nie mogą one jednak nakładać żadnych zobowiązań na Administratora ani stać w sprzeczności z Regulaminem.
  • Użytkownicy wyrażają zgodę na otrzymywanie z Systemu informacji mailowych dotyczących pracy Systemu, zmian, nowości, ofert rozszerzeń, itp.
  • Właściciel może zrezygnować z usług świadczonych przez Administratora w dowolnym momencie. W wypadku podjęcia takiej decyzji należy poinformować o tym fakcie Administratora za pośrednictwem poczty e-mail. Wiadomość musi zostać wysłana z tego samego konta e-mail, które zostało podane przy zakładaniu Konta Hotelu w rubryce e-mail w sekcji Dane Właściciela. Treść wiadomości powinna zawierać kompletne dane Właściciela oraz oświadczenie o rezygnacji z usługi.
 • Cennik

  • Korzystanie z Systemu przez Właściciela Hotelu nie podlega opłatom.
  • Administrator pobiera opłatę w formie prowizji, za zrealizowane rezerwacje online w kalendarzu zewnętrznym. Naliczanie prowizji nie następuje w momencie anulowania rezerwacji oraz wprowadzenia jej do panelu przez recepcjonistę. System nalicza prowizję w miesięcznym cyklu, co potwierdzone jest wystawieniem faktury VAT na koniec miesiąca, z terminem płatności do 14 dni.
  • Naliczana prowizja to 1,5% od wartości zrealizowanej rezerwacji online.
  • Płatność online realizowane są przez Operatora Płatności – DialCom24 Sp. z o.o. (www.przelewy24.pl). Płatności można dokonać kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym. Za dokonanie płatności elektronicznej pobierana jest prowizja w wysokości 2%.
 • Płatności internetowe

  • Płatności internetowe Właściciela na rzecz Administratora obsługiwane są przez Operatora Płatności.
  • Administrator nie przechowuje numerów kart kredytowych/debetowych.
  • Regulamin Operatora Płatności dostępny jest na stronie internetowej Operatora Płatności. Korzystanie z usług Operatora Płatności jest tożsame z akceptacją regulaminu Operatora Płatności.
 • Postanowienia końcowe

  • Administrator świadczy usługę w ramach prawa polskiego i jemu podlega.
  • W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy określone w Kodeksie Cywilnym.
  • Wszystkie materiały które wchodzą w skład Systemu są chronione prawnie – w szczególności dotyczy to: oprogramowania, logotypu, nazwy, treści, szaty graficznej i bazy danych.
  • Uwagi, błędy i awarie systemu należy zgłaszać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
  • Za naruszenie Regulaminu będą również uważane próby jego obejścia.
  • Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Właściciel o fakcie zmiany Regulaminu poinformowany zostanie poprzez e-mail. Pierwsze logowanie do Systemu po zmianie Regulaminu uznawane jest za akceptację nowej treści Regulaminu.
 • Polityka Prywatności

  • System wymaga podania danych osobowych i ma prawo na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), do przetwarzania danych osobowych Użytkowników i Abonentów, które są niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez System.
  • System jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
  • Użytkownik ma możliwość edycji swoich danych w trakcie trwania usługi.
  • Użytkownik ma możliwość żądania usunięcia swoich danych, ponieważ podanie ich jest dobrowolne. Jeżeli takie żądanie jest wysunięte podczas okresu trwania usługi, jest jednoznaczne z rezygnacją z dalszego korzystania z aplikacji.
  • Niektóre ze świadczonych usług wymagają podania danych karty płatniczej.
  • W przypadku korzystania przez Usługodawcę z Systemu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, System może przetwarzać dane osobowe w celu ustalenia odpowiedzialności.
  • System używa plików "cookies", w trakcie odwiedzania strony przez Użytkowników. Akceptacja zapisywania plików cookies na komputerze nie oznacza, że będą one dokonywały jakichkolwiek zmian konfiguracyjnych lub w oprogramowaniu.
  • Wszystkie treści zawarte na stronie należą do Systemu i są chronione prawem autorskim, prawem znaków towarowych, prawem do baz danych, prawem sui generis i innymi prawami dotyczącymi własności intelektualnej na mocy prawa krajowego i traktatów międzynarodowych.
  • System zastrzega sobie prawo do sporządzania statystyk użytkowania Systemu.
 • Polityka Cookies

  • System nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
  • Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Systemu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Systemu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Systemu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Systemu Wolfgraf Design z siedzibą pod adresem Opatkowice 9, 32-100 Proszowice.
  • Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   • dostosowania zawartości stron internetowych Systemu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Systemu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Systemu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   • utrzymanie sesji Użytkownika Systemu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Systemu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Systemu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Systemu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  • Operator Systemu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Systemu.
  • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Systemu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Systemu reklamodawców oraz partnerów.
  • Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.

Korzystaj za darmo

Wiemy jak bardzo jesteś zainteresowany WebReception, dlatego też udostępniamy Ci nasz program za darmo. Dzięki temu masz szanse dowiedzieć się jak bardzo ułatwia on pracę.

Pozwól sobie na nowoczesność i profesjonalizm!